barbarapudlo.pl

Wizerunek

Kupujący plan treningowy lub trening sportowy w Rank Media, NIP 7123000202 upoważnia go do nieodpłatnego wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach:

a) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

b) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera,

c) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

d) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

e) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

f) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, w tym na portalach społecznościowych, na plakatach i bilbordach,

g) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

h) publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w treningach i zawodach w postaci zdjęć i nagranych filmów.