barbarapudlo.pl

Wizerunek i ochrona danych osobowych

Firma Rank Media, NIP 7123000202 nie ponosi odpowiedzialności za szkody i uszczerbki na zdrowiu powstałe w wyniku treningu sportowego prowadzonego zarówno indywidualnie, jak i pod opieką trenera. Kupujący biorą udział w treningach na własną odpowiedzialność, dostosowując proponowany przez trenera plan treningowy do własnych możliwości i stanu własnego zdrowia.

Firma Rank Media, NIP 7123000202 nie gwarantuje kupującym ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie odbywania się treningów i zawodów.

Kupujący plan lub trening w Rank Media, NIP 7123000202 mają obowiązek stosowania się do zaleceń trenera w trakcie prowadzenia zajęć oraz do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i regulaminów obiektów.

Kupujący plan treningowy lub trening sportowy w Rank Media, NIP 7123000202 oświadcza, że znajduje się w stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie treningów i udział w zawodach sportowych oraz, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje zdrowie i w razie jego pogorszenia nie będzie rościł pretensji do trenera ani Rank Media, NIP 7123000202 .

Kupujący plan treningowy lub trening wyrażają zgodę na udostępnianie własnego wizerunku do działań Rank Media, NIP 7123000202.

Załącznik nr 1. Wizerunek (https://barbarapudlo.pl/wizerunek/)
Załącznik nr 2. Ochrona danych osobowych (rozdział III “Ochrona danych osobowych” https://barbarapudlo.pl/regulamin/)